Kereszt a nyilvános vizelde belső falán

2024. május 24.
Kereszt a nyilvános vizelde belső falán

A Hírszerzés külföldön a hálózati személlyel gyakran nem közvetlenül tartotta a kapcsolatot, hanem "postaládában" elhelyezett üzenettel.

Azt, hogy mikor helyeztek el üzenetet a "postaládában", a jelzőhelyre kihelyezett jellel hozták az ügynök tudomására. A jel például lehetett egy krétával felrajzolt kereszt egy nyilvános vizelde belső falán - lásd a csatolt rajzot.

Az állambiztonsági értelmező szótár írja a jelzőhelyről és a postaládáról: 

nyugtázó jelzőhely: tárgyi „postaláda" ürítését, veszélyt vagy egyéb értesítést tartalmazó jelzés elhelyezésére kiválasztott mű- vagy tereptárgy.
„postaláda": a személytelen összeköttetés egyik eszköze. — Tárgyi „postaláda" vagy rejtekhely — olyan titkos hely, amely jelentések, utasítások, eszközök elhelyezésére, kicserélésére alkalmas.

A fenti rajzon ábrázolt vizelde "Urbán Philip" - korábban "Vitéz" és "Néró Pál" - fedőnevű hírszerző ügynökkel való kapcsolattartás céljára szolgált. Róla egy 1957-es jelentés így írt: 

"Néró Pál" ... Nős, magyar nemzetiségű és állampolgár.
Nevezett értelmiségi családból származik, apja pénzügyi titkár volt. "
Néró" 1924-ben gimnáziumi érettségit tett, majd ezt követően a Ludovika Akadémiára került, mint államköltséges hallgató. A Ludovika elvégzése után 1928-ban fhdgy-á avatták. Mint fiatal tiszt Székesfehérvárra került, ahol elvégezte a repülővezetői iskolát, majd a szombathelyi repülőgép vezetői iskola oktatója lett, ahol 1930 végéig szolgált. Ezután a Légügyi Hivatalban kapott beosztást ahol mint segédtiszt tevékenykedett. Később a Mátyásföldi Repülőtéren volt repülőgép vezető.
1932-35-ig nevezett elvégezte a Hadiakadémiát, majd beosztották a budapesti I. vegyesdandárhoz vezérkari próbaszolgálatra. 1937-ben a Légügyi Hivatal vezérkari osztályához került és 1938-ban vezérkari szds-á léptették elő. 1940 március 1-től a Kassai Repülő Akadémiára került, mint földi harcászati tanár. 1940 nyarán részt vett Erdély megszállásában, később visszakerült Kassára. 1943 márciusától novemberig a keleti hadszíntéren a repülő dandár vezérkarnál szolgált. Ezután a repülő osztály kiképzésével bízták meg. /közben v.k. őrgy-á lépett elő/ 1944 okt. 1-én az országos repülő parancsnoksághoz került. 
A Szálasi-puccs után beosztásában meghagyták, sőt hamarosan vezérkari alez-é léptették elő, és a légi hadtest parancsnokává nevezték ki. Közvetlenül a háború befejezése előtt mint az Országos Légierő Parancsnokság vezérkari főnöke tevékenykedett. 1945 márciusában csapattestével együtt amerikai fogságba esett, majd néhány hónapot a pokingi táborban töltött. A fogolytáborban sok katonatiszttel volt együtt, azokkal jó baráti viszonyt alakított ki és a tábor lakóinak kérésére nevezett lett a Hazatérési Bizottság vezetője. 
"Néró" 1945 októberében tért haza Magyarországra.
Az igazolási eljárás során nevezettet - tekintettel arra, hogy fontos szerepe volt a légierő Nyugatra telepítésében, fedéssel igazolták. A demokratikus honvédségben a határozat szerint nem szolgálhatott, de mint tartalékos alezredest vették állományba.
"Néró Pál" gyors előrehaladásában nagy szerepet játszott kiváló szellemi képessége és politikai alkalmazkodása is. Mind a Ludovika Akadémiát, mind a Hadi Akadémiát kiváló eredménnyel végezte el.
Tiszttársai kivétel nélkül jóképességű vk. tisztnek ismerték.
Feljebbvalóihoz alkalmazkodott, de jól bánt beosztott tisztjeivel is és ennek következtében igen nagy népszerűségre tett szert.
Társadalmi életet nem élt, volt azonban néhány barátja, akikkel a szolgálati érintkezésen túlmenően baráti kapcsolatot tartott fenn. Ilyenek voltak Sáska Elemér volt horthysta vőrgy. Kelényi György vk. alez. Szilágyi Lajos volt huszár alez, - aki jelenleg a nyugatnémet országi MHBK vezetője - és még néhány jelenleg is nyugaton tartózkodó tiszt.
"Néró"-t 1950. decemberében pressziós alapon szerveztük be a volt horthysta katonatisztek közötti felderítő munkára. Feladatát a várakozásnak megfelelően végezte el. Felvette több katonatiszttel a kapcsolatot és azok ellenséges tevékenységéről értékes adatokat szerzett. Jelentései alapján letartóztatás nem történt, de jelentéseit felhasználták a kitelepítések során, valamint jelentései alapján néhány volt horthysta tisztet internáltak.
Munkája alapján meggondolt, tárgyilagos embernek ismertük meg, a kiadott feladatokat mindig legjobb tudása szerint végezte el.
A biztonsági szervekhez való viszonya jó, szívesen dolgozik bár anyagi juttatást - költségei megtérítésén túl - nem kapott.
Hazatérési után átképzős tanfolyamot végzett és villanyszerelő szakmunkás lett. Mint ilyen a Villamos Állomásszerelő Vállalatnál dolgozott az októberi eseményekig. 
Nevezett ügyével 1956 májusa óta - a IV. osztállyal közösen - telepítés céljából foglalkoztunk. "Néró "-t 1956 okt. 14.-én az osztrák-magyar footbal meccs alkalmával akartuk - hamis útlevéllel - Bécsbe küldeni, de miután mindent előkészítettünk, nevezett kérésére telepítését elhalasztottuk. Az ellenforradalmi események után nevezett önként felvetette, hogy most alkalmasnak tartja az időt az ország illegális elhagyására.
Ismeretsége, politikai - 1956 december 28-án - szilárdsága, valamint eddigi munkája alapján nevezettet illegálisan Ausztriába telepítettük a fasiszta magyar emigráció központjaiba való beépülés céljából.
"Néró" az ellenforradalmi események idején ellenséges tevékenységet nem fejtett ki, passzív magatartást tanúsított. Adataink szerint az ellenforradalmi volt horthysta repülős tisztek őt akarták felkérni arra, hogy az ellenforradalom teljes győzelme esetén vállalja el a légierők vezérkari főnökének tisztséget. Erre azonban az események alakulása miatt nem került sor.
Külfölden felvette a kapcsolatot az emigráns hadsereg létrehozásán munkálkodó fasiszta emigráns tisztekkel, akik önbizalmukba fogadták és egy segélyszervnél állásba helyezték. "Nérónak" reális lehetősége van bejutni a felállításra kerülő emigráns hadsereg vezérkarába és onnan titkos értesüléseket szerezni. Eddigi jelentései alapján nevezett komoly hírszerző lehetőségekkel rendelkezik.
Az ellenforradalom következtében nevezett anyaga nem került illetéktelen kezekbe. "B" dossziéja hiánytalanul megvan. M" dossziéját a IV. osztály megsemmisítette.
[...]
Megjegyzés: 
Családjának havi 1.500 Ft-t juttatunk el postai úton.
Angyal István fhdgy.

ÁBTL- 3.2.1. -Bt -869 /1

Galéria