A szerv alaptevékenysége, feladata- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége, feladata- és hatásköre

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, mint a Történeti Hivatal jogutódját a 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal.

A Levéltár tevékenysége:

  • szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. tv-ben meghatározott iratokat;
  • a törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását; vagyis az iratokban szereplő személyek számára adatot szolgáltat a volt állambiztonsági szervek által róluk készített iratokból;
  • biztosítja az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását;
  • levéltár- és történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában;
  • ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXV. törvényben meghatározott feladatokat.

A levéltár őrzi és kezeli a törvényben meghatározott volt állambiztonsági szervek 1944. december 21. és 1990. február 14. között keletkeztetett iratait, valamint az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságok iratanyagát.

Az intézmény a Levéltári törvényben nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve önálló, teljes gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím. Működését az Országgyűlés elnöke felügyeli.

Az iratanyag levéltári feldolgozása az intézmény kiemelt feladatai között szerepel. Az elkészülő raktári jegyzékeket és egyéb segédleteket folyamatosan bocsátjuk a kutatók és az érdeklődők rendelkezésére a levéltár kutatótermében és - a személyes adatok védelmének figyelembe vételével - az interneten keresztül.

Az irategyüttes sajátosságaiból, valamint a speciális feladatokból adódóan a hagyományos levéltári segédleteken túl a feldolgozás, illetve a segédletkészítés más formáit is kialakítottuk.

A Levéltár évek óta központi számítógépes adatbázisában dolgozza fel iratanyagának főbb jellemzőit és a visszakeresésükhöz szükséges információkat. E munka során az egyes dossziék keletkezésére, tartalmára, fizikai állapotára vonatkozó minden olyan információt rögzítünk, mely akár a kutatók, akár az egyéni betekintők számára való iratelőkészítés során hasznos lehet. Az iratokról számítógépes névmutatót készítünk (2011 végéig mintegy 750 ezer megfigyelt személy adatait rögzítettük), tárgyszavakkal és decimális kódokkal, valamint tartalmi kivonattal látjuk el a dossziékat. A legtöbbet használt, és/vagy rossz fizikai állapotban lévő dossziékat oldalanként digitalizáljuk és a digitális másolatokat a központi adatbázisban tároljuk megkönnyítve egyrészt a belső előkészítő munkát, kímélve másrészt a rossz állapotban lévő eredeti iratokat.

Mikrofilm szkennelésA levéltár központi adatbázisa engedéllyel rendelkező kutatóink számára helyben és az intézmény internetes honlapján keresztül is hozzáférhető.

Az iratanyag feldolgozása során több nyilvános - tehát nem kizárólag az engedéllyel rendelkező kutatók által elérhető - adatbázist is épít és bővít folyamatosan a Történeti Levéltár. Ezek közül kiemelendő a komoly történeti értékkel bíró fényképállományt leíró fotóadatbázis, valamint az egykori állambiztonsági szervek hivatásos tisztjeinek életútját és az állambiztonsági szervek felépítését bemutató archontológiai adatbázis.

A Történeti Levéltár az egykori állambiztonsági szervek erősen rongálódott, savas papíron őrzött dokumentumainak megmentése érdekében 2009 tavaszán az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával komplex állományvédelmi program megvalósításába kezdett. A 2010 januárja és 2011 márciusa között lezajlott munka során a levéltár állományából 1 millió 300 ezer oldalnyi veszélyeztetett állapotú iratanyag restaurálását, digitalizálását és tömeges savtalanítását végeztük el. Az iratok tömeges savtalanítását az ezen a téren az egyik legelfogadottabb technológiával, a Neschen AG által kifejlesztett savtalanítási eljárással, Neschen C900-2 típusú berendezéssel végeztük.

Törzskönyvi nyilvántartási szám: Pir.sz.: 597584
Megnevezés: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Szakágazati besorolása: 910100
Alapító okirat száma, kelte:  OHF/78-1/2020., 2020 április 04.
Szakmai feladatokat meghatározó jogszabály száma: 2003. évi III. tv.
Adóigazgatási azonosító: 15597580-2-51
Társadalombiztosítási szám: 130037818
Főigazgató: Cseh Gergő Bendegúz
A kinevezés időtartama: 2017. április 1. - 2024. március 31.
Főigazgató-helyettes: Tóth Eszter
A kinevezés időtartama: 2018. március 14.- 2025. március 14.